Pravni blogSerbian

Zanimljivosti upravnog postupka

Zakon o opštem upravnom postupku na našim prostorima ima primenu još od 1931. godine, kada je izvršena recepcija austrijskog zakona o opštem upravnom postupku iz 1926. godine.

Kraljevina Jugoslavija je bila druga zemlja u Evropi koja je preuzela austrijski Zakon o opštem upravnom postupku, čime smo i prihvatili austrijski koncept upravnog postupka.

Ovaj zakon je preuzela bivša socijalistička Jugoslavija (SFRJ) kao savezni zakon, da bi nakon njenog raspada ovaj zakon preuzele socijalističke republike, sada samostalne države kao svoje republičke zakone o opštem upravnom postupku.

To pokazuje kvalitet ovog zakonskog teksta, koji je uz nužne terminološke korekcije, zbog promene političkog sistema i državnog uređenja, ostao da važi do danas u tehničko‐proceduralnom smislu. Iako je po svom obimu postao skoro duplo veći u odnosu na izvorni austrijski Zakon o opštem upravnom postupku, on je pokazao svoju nespornu vrednost.

Otuda se i danas može čuti stav, onih koji primenjuju Zakon o opštem upravnom postupku, da je važeći Zakon o opštem upravnom postupku dobar i da ga treba proširivati i dograđivati u smeru koji to zahteva moderno vreme i nove procedure koje treba da pojačaju doslednost u primeni postojećih, ali i novih osnovnih načela.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: dr Zoran Birovljević.