Pravni blog

UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO

Zakonom o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo („Službeni glasnik RS”, broj 91/15.)[1] uređuju se uslovi za upućivanje zaposlenih od strane poslodavca sa teritorije Republike Srbije na privremeni rad, odnosno stručno osposoblјavanje i usavršavanje za potrebe poslodavca u inostranstvu.

– Primena zakona –

Zakon se primenjuje na poslodavce koji upućuju zaposlene na privremeni rad u inostranstvo radi:

 • rada u okviru izvođenja investicionih i drugih radova i pružanja usluga, na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji, odnosno drugog odgovarajućeg osnova;
 • rada ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja za potrebe poslodavca u poslovnim jedinicama poslodavca u inostranstvu, na osnovu akta o upućivanju ili drugog odgovarajućeg osnova;
 • rada ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja za potrebe poslodavca u okviru međukompanijskog kretanja po osnovu pozivnog pisma, politike međukompanijskog kretanja ili drugog odgovarajućeg osnova.

Zakon se ne primenjuje na poslodavce:

 • koji upućuju zaposlene na privremeni rad u inostranstvo u skladu sa posebnim propisima (npr: upućivanje diplomatsko-konzularnih predstavnika i sl.);
 • koji upućuju zaposlene na privremeni rad u zemlje članice Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora od dana sticanja punopravnog članstva Republike Srbije u Evropskoj uniji;
 • u slučaju upućivanja zaposlenog na službeni put u inostranstvo u skladu sa zakonom, pod uslovom da period boravka u inostranstvu ne prelazi 30 dana u kontinuitetu, odnosno 90 dana ukupno sa prekidima u toku kalendarske godine.

– Uslovi upućivanja –

Poslodavac može zaposlenog da uputi na privremeni rad u inostranstvo do 12 meseci sa mogućnošću produženja, ako zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Poslodavac na privremeni rad u inostranstvo može da uputi samo zaposlene na neodređeno vreme, a izuzetno i zaposlenog na određeno vreme u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, s tim što se vreme provedeno na privremenom radu u inostranstvu ne računa u zakonsko ograničenje trajanja radnog odnosa na određeno vreme i ne može da traje duže od vremena za koje je zaključen ugovor o radu.

Da bi zaposleni bio upućen na privremeni rad u inostranstvo neophodna je njegova prethodna pisana saglasnost, a izuzetno bez njegove prethodne saglasnosti ako je ugovorom o radu predviđena mogućnost upućivanja na privremeni rad u inostranstvo tj. kada se zaposleni potpisivanjem ugovora o radu saglasio i da ga poslodavac može uputiti u inostranstvo.

Zaposleni ima pravo da odbije upućivanje u opravdanim slučajevima kao što su: trudnoća; za vreme rada sa polovinom punog radnog vremena zbog posebne nege deteta u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad; do isteka tri godine života deteta; ako je zaposleni samohrani roditelj do 15 godine života deteta; ako nije proteklo tri meseca od povratka sa rada u inostranstvu koje je trajalo najmanje 11 meseci neprekidno; u drugim slučajevima utvrđenim kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. Poslodavac može da prihvati i druge razloge koje opravdavaju odbijanje zaposlenog da bude upućen na rad u inostranstvo.

– Obaveze poslodavca –

U pogledu upućivanja zaposlenog na privremeni rad u inostranstvo poslodavac ima sledeće obaveze/dužnosti:

 • da pre upućivanja na privremeni rad u inostranstvo sa zaposlenim zaključi aneks ugovora o radu sa svim obaveznim elementima: 1) državu, mesto rada i period na koji se zaposleni upućuje; 2) naziv i opis poslova koje će zaposleni obavljati u inostranstvu, ako se isti menjaju; 3) iznos osnovne zarade, odnosno plate (u daljem tekstu: zarada) i valutu u kojoj će zarada biti isplaćivana; 4) elemente za utvrđivanje zarade, druga novčana i nenovčana davanja koja su povezana sa boravkom u inostranstvu; 5) radno vreme, odmore i godišnji odmor;
 • da za zaposlenog upućenog na privremeni rad u inostranstvo izvrši promenu osnova osiguranja u jedinstvenoj bazi Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja u skladu sa propisima kojima se uređuje podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje;
 • da zaposlenom koga upućuje na privremeni rad u inostranstvo obezbedi: zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenostibezbednost i zdravlje na radu; o svom trošku obezbedi – smeštaj i ishranu po standardima važećim u državi u kojoj se izvode radovi, odnosno u skladu sa uslovima smeštaja i ishrane utvrđenim kolektivnim ugovorom, odnosno pravilnikom o radu, ako je to za zaposlene povoljnije; prevoz za dolazak i odlazak sa rada ili naknadu troškova za te svhe;
 • zaradu u skladu sa propisima Republike Srbije, koja ne može biti manja od garantovane minimalne zarade po propisima zemlje u koju je zaposleni upućen na privremeni rad;
 • da o svom trošku organizuje pripremu zaposlenog za upućivanje na privremeni rad, a naročito: da pre davanja saglasnosti zaposlenog odnosno potpisivanja aneksa ugovora o radu informiše zaposlenog o uslovima života u državi i mestu u koje se zaposleni upućuje (klimatski uslovi, valuta, društveno politička situacija, specifične zdravstvene i druge okolnosti; uslovima smeštaja i ishrane, udaljenost od mesta boravka do mesta rada; kontakt osobi u mestu rada koja je ovlašćena za davanje informacija državnim i drugim organima o upućivanju zaposlenih i za pružanje dodatnih informacija i obaveštenja zaposlenima koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu); da obezbedi potrebne zdravstvene preglede i preventivne zdravstvene mere; da obezbedi prevoz do mesta rada u inostranstvu i povratak u Republiku Srbiju; da obezbedi ishodovanje radno-boravišnih dozvola.

Kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu mogu da se utvrde veća prava i povoljniji uslovi rada od prava utvrđenih ovim zakonom, kao i druga prava zaposlenih upućenih na privremeni rad u inostranstvo.

– Postupak upućivanja –

Poslodavac koji upućuje zaposlene na privremeni rad u inostranstvo dužan je da:

 • najkasnije do dana koji prethodi danu upućivanja, dostavi ministarstvu nadležnom za rad Obaveštenje o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo[2] koje obavezno mora da sadrži podatke 1) podatke o poslodavcu; 2) podatke o osnovu upućivanja; 3) osnovne podatke o upućivanju; 4) ime i prezime i poslovne podatke kontakt osobe; 5) druge podatke od značaja za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo; 6) izjavu o obezbeđivanju prava u skladu sa ovim zakonom.
 • najkasnije u roku od sedam dana od dana upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo dostavi ministarstvu nadležnom za rad Uverenje iz jedinstvene baze Centralnog registra[3] koje sadrži spisak zaposlenih koji su upućeni na privremeni rad u inostranstvo na osnovu obaveštenja iz prethodnog stava;
 • da ministarstvo obavesti o svakoj promeni podataka u rokovima i na gore navedenim obrascima.

            Obaveštenje i Uverenje iz podnose se ministarstvu nadležnom za poslove rada u pisanoj formi.

            Obaveštenje o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo predstavlja javni podatak koji se objavljuje na internet portalu ministarstva nadležnog za radu roku od sedam dana od dana prijema istog.

Ministarstvo nadležno za rad ima pravo da od poslodavca koji je uputio zaposlene na privremeni rad u inostranstvo traži informacije i dokaze o ispunjenosti uslova o upućivanju zaposlenih na rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti po osnovu rada i boravka u inostranstvu, dok je poslodavac dužan da u ostavljenom roku dostavi tražene informacije i dokaze.

– Kaznene odredbe –

            Kaznenim odredbama predviđaju se odgovarajuće kazne za nepoštovanje odredaba ovog zakona usklađene sa Zakonom o prekršajima, s tim što se vodilo računa o predviđenom rasponu novčanih kazni (od 10.000 din do 1.500.000 din) čime je data mogućnost prekršajnom organu da u zavisnosti od težine prekršaja kao i olakšavajućih okolnosti, odredi novčani iznos kazne za učinjeni prekršaj u svakom pojedinačnom slučaju. Pored toga, za određene prekršaje propisana je kazna u fiksnom iznosu, za koje inspekcija rada izdaje prekršajne naloge shodnom primenom zakona kojim se uređuju prekršaji.

            Donošenje ovog Zakona je veliki korak za uređivanje radne pokretljivosti, posebno u okviru međukompanijskog kretanja, zatim upućivanja zaposlenih u okviru sektora informacionih tehnologija i sl. Visok stepen nezaposlenosti u Republici Srbiji, kao i mala primanja zaposlenih doveli su do povećane potrebe uređivanja obavljanja rada naših zaposlenih u inostranstvu, te kao rezultat toga imamo ovaj Zakon koji u mnogome olakšava samu proceduru.


Izvori:

[1] Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo („Službeni glasnik RS”, broj 91/15.) http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/4/4754_zakon_o_uslovima_za_upu__ivanje_zaposlenih_na_privremeni_rad_u_inostranstvo_i_njihovoj_za__titi_91-15.pdf

[2] Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja http://www.minrzs.gov.rs/lat/dokumenti/rad/obrasci-obavestenja-i-uputstva

[3] Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja http://www.croso.gov.rs/storage/files/obrasci_za_preuzimanje/Zahtev_za%20izdavanje_uverenja_rad_u_inostranstvu_.pdf


AUTOR TEKSTA: Jovana Joksimović, advokatski pripravnik


*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Law bloggers / Pravni blogeri priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda,  ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Jovana Joksimović, advokatski pripravnik.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.