Pravni blog

UMEŠAČI

Parnični postupak se vodi između dve suprotstavljene stranke- tužioca i tuženog i počinje kada tužilac dostavi tužbu sudu, dok parnica počinje kada sud dostavi tužbu tuženom na odgovor. Spor koji se vodi tiče se samo te dve stranke i ne pogađa pravne interese trećih lica. Zakon o parničnom postupku, („Sl. Glasnik RS“, br. 72/2011, 49/2013-odluka US, 74/2013-odluka US i 55/2014) daje mogućnost i trećim licima da učestvuju u tuđoj parnici u svojstvu umešača, odn. intervenijenta. Intenzitet u kom se rezultati parničnog postupka odražavaju na interese umešača je različit, pa se prema njemu i određuje procesni položaj umešača.

Postoje tri vrste umešača:

 • Obićan umešač,
 • Umešač sa položajem jedinstvenog suparničara i
 • Javni tužilac kao umešač.

1. Obični umešač

Obični umešać je lice koje stupa u postupak na strani jedne od stranaka sa ciljem da zaštiti svoj pravni interes, koji bi bio ugrožen ako bi stranka izgubila spor. On prvenstveno štiti svoj interes, a tek posredno interes stranke. Bitno je istaći da umešač nije stranka u postupku i učestvuje na strani jedne od stranka u postupku kako bi joj pomogao da dobije spor, te stoga umešač ne može:

 • preduzimati radnje koje idu na štetu stranke na čiju stranu je stupio u postupku;
 • oduzimati važnost radnjama koje je stranka preduzela i
 • preduzimati radnje kojim se disponira tužbenim zahtevom.

Ako stranka kojoj je umešač pomagao ipak izgubi spor, ona stiče određeno pravo prema umešaču i ima pravo da pokrene novi postupak sa ciljem ostvarenja svog prava prema umešaču u kojem bi on bio tužena strana. Presuda koja je doneta u sporu u kojem je stranka kojoj je umešač pomagao izgubila spor,ima  posredno,odn.intervencijsko dejstvo u budućoj parnici koja bi se vodila između stranke koja je izgubila spor i umešača. Do intervencije umešača na strani jedne od stranaka u postupku će doći recimo kada treće lice tuži kupca određene stvari zahtevajući tu stvar. Tada se prodavac te stvari treba uključiti u spor na strani kupca stvari jer bi odgovarao za evikciju, odn.pravne nedostatke stvari, ako kupac izgubi spor. U tom novom postupku između umešača kao tuženog i stranke koja je izgubila spor, a kojoj je umešač pomagao u prethodnom postupku, umešač kao tuženi ne može osporavati utvrđeno činjenično stanje u prethodnom postupku, ali može istaći prigovor nesavesnog vođenja parnice, kojim tvrdi da je stranka na pogrešan način vodila parnicu.

Tek ako se on usvoji može biti govora o pitanjima o kojima je raspravljeno u prethodnom postupku, a može se usvojiti ako umešač dokaže da:

1) nije bio blagovremeno obavešten o parnici koja je prethodno vođena, što ga je sprečilo da preduzima radnje u postupku koje bi dovele do povoljnijeg rezultata;

2) je stranka kojoj se pridružio kao umešač, namerno ili iz grube nepažnje, propustila da preduzima parnične radnje koje bi dovele do povoljnijeg ishoda prethodne parnice, a za mogućnost njihovog preduzimanja  umešač nije znao ili nije mogao da zna;

3) je stranka kojoj se pridružio umešač, svojim parničnim radnjama sprečavala da nastupi dejstvo radnji njenog umešača.

Da bi umešač stupio na stranu jedne od stranaka u postupku neophodno je da tu svoju nameru saopšti ili odgovarajućom izjavom na ročištu ili pismenim podneskom, a to može učiniti do pravnosnažnog okončanja postupka. Može stupiti u parnicu u toku celog postupka sve do pravnosnažnosti odluke o tužbenom zahtevu,kao i u toku postupka nastavljenog izjavljivanjem vanrednog pravnog leka. Ako je stupio u parnicu do pravnosnažnosti odluke o tužbenom zahtevu, tada je  ovlašćen da izjavi i vanredni pravni lek i primerak njegovog podneska dostaviće se i stranci kojoj se pridružio.

O nameri umešača da stupi u postupak, obaveštavaju se obe stranke u postupku, i one tu nameru umešača mogu osporiti i predložiti da se takav zahtev odbije.Sud prilikom odlučivanja o dopuštenosti učešća umešača na strani jedne od stranaka u postupku utvrđuje da li postoji pravni interes za njegovo učešće u postupku i donosi rešenje kojim ili dopušta njegovo učešće u parnici ili odbija zahtev umešača. Ako se zahtev umešača odbije, dozvoljena je posebna žalba i sve do pravnosnažnosti odluke kojom se zahtev umešača odbija on može učestvovati u postupku i preduzimati one procesne radnje koje inače važe za unešača. Protiv rešenja o dopuštenosti učešća umešača u postupku nije dozvoljena posebna žalba.

 2.Umešač sa položajem jedinstvenog suparničara

Članom 205 Zakona o parničnom postupku,(„Sl. Glasnik RS“, br. 72/2011, 49/2013-odluka US, 74/2013-odluka US i 55/2014) regulisan je institut suparničarstva, a članom 210 regulisano je jedinstveno suparničarstvo.

Više lica mogu jednom tužbom da tuže, odnosno da budu tuženi (suparničari), ako:

1) su u pogledu predmeta spora u pravnoj zajednici ili ako njihova prava, odnosno obaveze proističu iz istog činjeničnog i pravnog osnova;

2) su predmet spora zahtevi, odnosno obaveze iste vrste koji se zasnivaju na bitno istovrsnom činjeničnom i pravnom osnovu i ako postoji stvarna i mesna nadležnost istog suda za svaki zahtev i za svakog tuženog;

3) je to zakonom propisano.(1)

Ako po zakonu ili zbog prirode pravnog odnosa spor može da se reši samo na jednak način prema svim suparničarima (jedinstveni suparničari), oni se smatraju kao jedna parnična stranka, tako da kad pojedini suparničari propuste neku parničnu radnju, dejstvo parničnih radnji koje su izvršili drugi suparničari odnose se i na one koji te radnje nisu preduzeli. (2)

Umešač sa položajem jedinstvenog suparničara učestvuje u postupku, jer će presuda neposredno delovati na njega, bez obzira da li je bio stranka u postupku I taj razlog čini ovu intervenciju drugačijom od one koju je imao običan umašač.

 Nije stranka u postupku, ali ima položaj stranke, jer presuda prema njemu deluje kao prema stranci. Bitne su i sledeće razlike u odnosu na običnog umešača:

1)Stranka na čijoj strani umešač stupa u spor nije ovlašćena da svojim radnjama oduzme pravno dejstvo radnjama umešača;

2) Saslušava se kao stranka, a ne kao svedok;

3)Može izjavljivati vanredne pravne lekove, bez obzira da li je učestvovao u ranijim stadijumima postupka;

4) dostavljanje mu se vrši posebno i posebno i teku rokovi za preduzimanje pismenih parničnih radnji.

Što se tiče dispozitivnih radnji stranke, ona može biti preduzeta samo uz saglasnost umešača.Pošto nije stranka u postupku on ne može disponirati tužbenim zahtevom niti svojim radnjama određivati tok postupka, ali to ne mogu ni jedinstveni suparničari sami bez saglasnosti ostalih jedinstvenih suparničara. Ova vrsta umešača prijavljuje svoje učešće u sporu pod onim pretpostavkama i na način određen odredbama kojima se reguliše dopuštenost učešća običnog umešača u postupku.

3.Javni tužilac kao umešač

Učešćem javnog tužioca u postupku kao umešača se štiti javni interes i on ne učestvuje u postupku na strani neke od stranka, niti je stranka u postupku. Razlog njegovog mešanja u postupak, određuje njegov procesni položaj. Javni tužilac može prijaviti svoje ućešće u postupku samoinicijativno, predajom podneska sudu pred kojim se vodi parnica, ali i na poziv suda. Stranke se ne mogu protiviti prijavljivanju učešća javnog tužioca kao umešača u postupku. Ako sud smatra da postoje razlozi za učeće javnog tužioca u postupku, obaveštava ga o tome i daje mu rok u kojem može prijaviti svoje učešće u postupku, ali taj rok nije prekluzivan, pa on to može učiniti i kasnije. Ipak, dok rok za prijavu učešća javnog tužioca kao umešača ne protekne, zastaje se sa postupkom. Kada stupi u parnicu, onda se poziva na sva ročišta i dostavljaju mu se sve odluke protiv kojih je dozvoljen pravni lek. Javni tužilac kao umešač u postupku ima pravo da:

 • predloži utvrđivanje činjenica koje stranke nisu iznele;
 • predloži izvođenje dokaza koje stranke nisu predložile;
 • izjavljuje pravne lekove.

Učešće javnog tužioca kao umešača u parnici nema uticaja na pravni položaj stranaka i on nema mogućnost da određuje koje parnične radnje će stranke preduzeti.


Izvori:

 • Zakon o parničnom postupku, „Sl. Glasnik RS“, br. 72/2011, 49/2013-odluka US, 74/2013-odluka US i 55/2014
 • http://paragraf.rs/propisi/zakon_o_parnicnom_postupku.html
 • Jakšić, A. (2013), Građansko procesno pravo, šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Keča, R. i Marko K. (2016), Priručnik za polaganje pravosudnog ispita, jedanaesto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd, JP „Službeni glasnik“
 • Zakon o parničnom postupku, „Sl. Glasnik RS“, br. 72/2011, 49/2013-odluka US, 74/2013-odluka US i 55/2014, član 205.
 • Zakon o parničnom postupku, „Sl. Glasnik RS“, br. 72/2011, 49/2013-odluka US, 74/2013-odluka US i 55/2014, član 210.

AUTOR TEKSTA: Dubravka Savić.


*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Law bloggers / Pravni blogeri priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda,  ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Dubravka Savić.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.