Pravni blogSerbian

Podela prava, pojašnjenje javnog i privatnog

Podela prava na javno i privatno je najstarija podela prava i datira još iz perioda rimskog carstva, odnosno rimskog prava. Sve počinje od ”Justinijanovih knjiga” iz kojih se mogu izvući četiri razlike između javnog i privatnog prava:

1) Upravno pravo služi javnim interesima, dok privatno pravo služi privatnim,

2) Javno pravo stvara država, a privatno privatni subjekti ( fizička i pravna lica ),

3) Javno pravo uređuje državu i s tim u vezi odnose u kojima je ona subjekt, dok privatno pravo uređuje pojedince i odnose u kojima su oni subjekti,

4) Javno pravo se sastoji od strogog stava ( ius cogens ) stvorenog od strane države koji je obavezan za sve pravne subjekte, a sa druge strane dispozitivno pravo ( ius dispositium ) koje je takođe stvorila država, ali je obavezno za adresata samo ako oni umesto njega ne stvore drugačije autonomno pravo.

U savremenim sistemima podela na javno i privatno pravo više je teorijskog karaktera. Ona sa sobom nosi dosta kontraverzi,  jer nije podvučena tačna granica između ova dva prava. Države kao što su Nemačka i Francuska, razgraničavaju  javno i privatno pravo na drugačije načine, ali se slažu oko toga da je upravno pravo grana javnog prava, dok građansko pravo pripada privatnom pravu.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: dr Zoran Birovljević.