Rođen 15. 12. 1995. godine u Nišu. Završio Osnovnu i Srednju školu u rodnom gradu. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Pravno-poslovnoj školi, koja mu je pružila dobru polaznu osnovu za upis na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 2014. godine. Veoma dobro se uklopio u novu akademsku sredinu, gde nastavlja da i dalje stiče znanja iz pravnih teorijskih predmeta. Učestvovao je na javnoj debati u organizaciji škole ''Civil rights defenders'' na temu ''Da li treba zakonom zabraniti abortus?'' . Takođe, ima i iskustva sa simulacije pred Međunarodnim sudom pravde u okviru slučaja ''Status Krima Ruska Federacija-Republika Ukrajina'' . Pisao esej na temu ''Suđenja za ratne zločine kao važan element suočavanja s prošlošću'' koji je organizovao Outreach program Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju sa sedištem u Sarajevu. Pohađao je i seminar iz Retorike na Pravnom fakultetu u Nišu. Svoje slobodno vreme voli da iskoristi za druženje, opuštanje uz dobar film ili knjigu, igranje sa svojim psima. Aktivno trenira sport Powerlifting.

ČLANCI

Pojam pravnog nedosatka stvari Kod teretnih ugovora, obe ugovorne strane vide zadovoljenje nekog svog interesa. S tim u vezi, prenosilac, ...
[...]
Pored toga što ugovor može proizvoditi dejstvo samo za ugovorne strane koje su učestvovale u njegovom zaključenju, on može biti ...
[...]
Poverilac iz obligacionog odnosa sa dužnikom ima ovlašćenje da svoje potraživanje ustupi trećem licu. Ali, on to ne može učiniti ...
[...]
Ugovor o doživotnom izdržavanju regulisan je Zakonom o nasleđivanju (u daljem tekstu ZN). U okviru Zakona odredbe koje se tiču ...
[...]
Socijalna zaštita postoji kako bi omogućila stvaranje društveno jednakih pojedinaca i porodica u ekonomskom, egzistencijalnom, pravnom, solidarnom i svakom širem ...
[...]