Ms Dušica Birovljević, CEO & Managing editor

☆ Do whatever makes you happy, be with whoever makes you smile. ☆

☆ Don’t leave for tomorrow, what you can do today! ☆

Master prava, sa radnim iskustvom u oblasti radnog prava, ljudskih resursa, javnih nabavki i projektnog menadžmenta. Tokom rada u organizaciji civilnog društva stekla veštine projektnog menadžmenta najviše na projektima finansiranih od državnih organa, projekti koje je vodila odnosili su se na upotrebu prava na inovativan način. I to kroz primenu digitalne tehnologije koja uključuje internet prezentacije i mobilne aplikacije u funkciji primene prava. Takođe,  bavila  se organizacijom događaja, konferencija i edukativnih aktivnosti kao i online marketingom. Stekla veštine rada u WordPress-u, Photoshop-u, izradi mobilinih aplikacija. Ima isksustva u izdavačkim poslovima, najviše kroz pripremu i uređenje publikacija nastalih u projektnim aktivnostima. Poseduje prvu A klasu iz daktilografije. Poseduje dugogodišnje iskustvo kroz pisanje i istraživanje, ima objavljenih sedam publikacija kao autor i više od pedeset kao koautor iz oblasti pravnih nauka. Hobi su joj informacione tehnologije i mediji.


Opširnije

Aprila 2013.godine, osnovala je udruženje Nomotehnički Centar / Nomcentar, koje se bavi pravnom i nomotehničkom delatnošću, edukacijom i izdavaštvom. Motiv za pokretanje nevladine organizcije ili organizacije civilnog društva, nalazi se u osnovi njenog obrazovanja. Želela je da svojim znanjem i formalnim pravnim obrazovanjem utiče na kreiranje novih projekata i edukativnih aktivnosti gde primenjuje pravo na inovativan način sve sa ciljem da utiće na razumevanje pravnih normi kao i primenu propisa u praksi.

Tako su nastali projekti za mlade, Zbornik Nova naučna edukativna misao, koji pune četiri godine pomaže mladima u objavi stručnih i naučnih radova, cilj projekta jeste da edukacija bude svima dostupna bez obzira na materijalne mogućnosti, stoga je kao nastavak kreirala radionice za pisanje stručnih i naučnih radova sa fokusom na autorska prava pod nazivom Zašto plagijat kad može original – Budi original!, koju je podržao i Zavod za intelektualnu svojinu RS kao i advokatske kancelarije i Kuća pravde Strazbur iz Beograda.

Od 2013  Ambasador Evropske nagrade mladih iz Austrije (European youth award), sudija, akademski lider. Od 2015.godine i član upravnog odbora Ambasadora. Evrospka nagrada mladih se održava uz podršku Generalnog Sekretara Saveta Evrope Mr. Thorbjørn Jagland-a, i pod pokroviteljstvom Saveta Evrope i patronatom Kongresa Lokalnih i Regionalinh vlasti.

Tokom 2014.godine,  kreirala projekte koji su bili finansirani od Sekretarijata za socijalnu zaštitu, Gradske uprave grada Beograda, zatim Sekretarijata za saobraćaj, Gradske uprave grada Beograda, oba u oblasti socijalne inovacije i primeni prava u praksi uz korišćenje digitalne tehnologije.

U avgustu 2014.godine, izabrana za stručnog člana Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i akcionog plana za njeno sprovođenje, pri Ministarstvu omladine i sporta, Srbija.

Dušica je u 2014.godini održala predavanja na Letnjoj školi ekonomije u Beogradu pri Institutu ekonomskih nauka na temu “Budi original, naučni rad u funkciji kreiranja novih radnih mesta”, kao i u Novom Sadu (Rektorat Univerziteta) na poziv Studentske Asocijacije Univerziteta u Novom Sadu, na temu „Administrativna pismenost – obuka korespondencije i pisanja stručnih i naučnih radova” u okviru projekta „Preventivni talas“ koji se sprovodi uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, kao i predavanje u oblasti zaštite životne sredine sa ciljem promocije socijalne inovacije pod nazivom: „Novi HORIZONT životne sredine”.

U februaru 2015. angažovana kao istraživač i pomoc ključnom eskpertu za pravna i institucionalna pitanja u projektu koji se odnosi na upravljanje vodnim slivom reke Drine – “Support to Water Resources Management in the Drina River Basin“.

U oktobru 2015.godine, uz finansijku podršku Sekretarijata za saobraćaj, Gradske uprave grada Beograda, kreirala mobilnu aplikaciju za bezbednost saobraćaja, koja je prva mobilna aplikacija finansirana od strane lokalnih vlasti koja ima primenu prava na inovativan način i služi u edukativne svrhe. Isto tako tokom 2016.godine, za Sekretarijat za saobraćaj, Gradske uprave grada Beograda, sprovela projekat koji je po prvi put predstavio vebinare u svrhu saobraćajne kulture i edukacije o bezbednosti saobraćaja na inovativan način.

U decembru 2015.godine, održala predavanja u oblasti projektnog menadžmenta, na Univerzitetu u Novom Sadu, u organizaciji Studentske asocijacije Filozofskog fakulteta, pod nazivom: „Kreiranje projekata i menadžment poslovanja – Plan B“. Edukativna radionica i predavanja priređeni su u okviru projekta „Preventivni talas“, koji su namenjeni studentima svih nivoa studija, koja se sprovodi uz finansijsku podršku Grada Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodina.

U maju 2016. godine, bila govornik u Evropskom parlamentu, u okviru EYE & YO!Fest-a, u Strazburu, Francuska, gde je sa ostalim kolegama Ambasadorima Evropske nagrade mladih učesvovala u edukativnim sesijama na temu Innovation or Stagnation.

Ranije, od 2010.godine, bila član Advokatske komore Beograda i angažovana u advokatskoj kancelariji u Beogradu za poslove radnog prava i javnih nabavki. 2012.godine, dobila je “Sakura stipedniju” koju dodeljuju Ambasada Japana i kompanija Japan Tobacco International (JTI) kao istraživač za najbolji istraživački rad na temu Japana, u oblasti upravljanja otpadom i inovativnim rešenjem za deponije. Prvo poslovno iskustvo imala je odmah nakon srednje škole u oblasti  radnog prava i radnih odnosa. Bavila se i istraživačkim radom kroz pisanje stručnih komentara Zakona sa primerima i objašnjenjima iz prakse. Dušica se takođe oprobala i na kratko kao autor i voditelj TV emisije koja se bavila pronalaženjem inovativnih rešenja u oblasti urbanizma i prometa nepokretnostima.

Master of Laws, with work experience in the field of labor law, human resources, public procurement and project management. During her work in the organization of civil society, she acquired the skills of project management on projects funded by state bodies, the projects she has created use law in an innovative way. And through the use of digital technology that includes internet presentations and mobile applications in the function of the application of the law. Also, she involved in organizing events, conferences and educational activities as well as online marketing. Glass work skills in WordPress, Photoshop, creation of mobile applications. She has experience in publishing, through the preparation and editing of publications generated by the project activities. Possesses the first A class from dactylography. She has years of experience through writing and research, has published seven publications as author and more than fifty as a coauthor in the field of legal science. Her hobbies are information technology and the media.


Read more

In April 2013, she founded the Nomotechnical Center / Nomentar NGO, which deals with law and legal technique, education and publishing. The motive for launching a non-governmental organization or a civil society organization lies at the basis of her education. She wanted her knowledge and formal legal education to influence the creation of new projects and educational activities where she implemented the law in an innovative manner with the aim of influencing the understanding of legal norms and the application of regulations in practice.

Thus, projects for young people, she created Journal New Scientific Educational Thought, which for four years help young people in publishing professional and scientific papers, the goal of the project is to make education accessible to all, regardless of the material possibilities, and so, as a continuation, created workshops for writing professional and of the scientific papers entitled Why Plagiarism when it can be original - Be original!, Supported by the Intellectual Property Office of the Republic of Serbia, as well as the law office and the House of Justice Strasbourg from Belgrade.

Since 2013, the Ambassador of the European Youth Award from Austria, juror and academic leader. From 2015  a member of the Board of the Ambassador. The European Youth Award held with the support of the Secretary General of the Council of Europe. Thorbjørn Jagland, under the auspices of the Council of Europe and the Congress of Local and Regional Authorities.

During 2014, she created projects financed by the Secretariat for Social Protection, the City Administration of the City of Belgrade, the Secretariat for Transport, the City Administration of the City of Belgrade, both in the area of social innovation and the applicable law in practice using digital technology.

In 2014 she was elected member of the expert working group for drafting the National Youth Strategy for the period from 2015 to 2025 and the Action plan for its implementation in the Ministry of youth and sport, Serbia.

In 2014 she held a lecture at Economy Summer School Belgrade at the Institute of economy titled “Be original, scientific work for creating new working positions”. Similarly, in Novi Sad (University Council) thanks to the invitation of Student Association of University of Novi Sad a lecture titled “Administrative literacy – correspondence and writing scientific papers training” was held within the project “Prevention wave” supported by the county Secretariat of sport and youth. Lastly, I also held a lecture on environment protection in order to promote social innovation under the title “New Horizon of the environment”.

In February 2015 she was engaged as urban law research and help to a key expert in law and institutional questions in a Project for controlling the river flow of Drina – “Support to Water Resources Management in the Drina River Basin“.

In October 2015, with the financial support of the Secretariat for Transport, City Administration of the City of Belgrade, created a mobile application for traffic safety, which is the first mobile application financed by local authorities that have the application of the law in an innovative way and serves for educational purposes. Also in 2016, with the financial support of the Secretariat for Transport, City Administration of the City of Belgrade, implemented a project that was first presented by Webinar to traffic culture and education on traffic safety.

In December 2015 she held a lecture in area of project management at the University of Novi Sad, organized by the Student Association of the Faculty of Philosophy, called “Creating projects and managing business – Plan B”. It is and educative workshop and lecture organized within the project ‘Prevention wave” and for students at all university levels and supported by the City of Novi Sad, county Secretariat of sport and youth in Vojvodina.

In May 2016 she was a guest speaker at European Parliament, within EYE & YO!Fest, in Strasbourg, where I took part together with fellow Ambassadors of European Youth Award in educational sessions on Innovation or Stagnation.

Earlier, from 2010 she was a member of the Bar Association of Belgrade, and a part-time consultant for public procurements, labour law at a law office in Belgrade. In 2012 she received the “Sakura scholarship” as a researcher for the best research paper on the subject of Japan, dealing with waste management and innovative solutions for landfills. Her first work was mainly focused on labour matters after high school. She was also an editor and host of a TV show.

 

ČLANCI

Započeli smo seriju članaka koji Vam mogu dati osnove u pisanju i objavljivanju kako stručnih tako i naučnih radova. Na ...
[...]
Svaki časopis koji se izdaje, bilo da je stručni ili naučni, podrazumeva pripremu članaka, uređivanje časopisa u potpunosti kao i ...
[...]
Nastavljamo sa objašnjenjem osnovnih pojmova koji su bitni pri objavljivanju stručnih i naučnih radova. U prošlom tekstu, obradili smo Apstrakt, ...
[...]
Da li ste se pitali, šta znači Apstrakt, Rezime, šta je to CIP broj, i šta određene skraćenice znače? Pokušaćemo ...
[...]
UZ MOBILNE APLIKACIJE, PUTOVANJE JE LEPŠE! Informacione tehnologije i primena u skoro svim sferama našeg života pristuna je od kada ...
[...]
DEO III PRAVA PUTNIKA  – ŽELEZNIČKI PREVOZ – Prevoz vozom kao i autobusom, naročito u Republici Srbiji, najčešće se koristi ...
[...]
DEO II PRAVA PUTNIKA Države članice EU, imaju sjajnu mobilnu aplikaciju koju možete preuzeti besplatno a ista sadrži prava putnika ...
[...]
Proleće, kao pravo vreme za putovanja, donosi, pored lepih uspomena i niz drugih formalnih stvari na koje obraćamo pažnju tek ...
[...]
Događaji koji pomažu mladima da se upoznaju sa informacionim tehnologijama, uvek su dobrodošli. Naročito kada to organizuju pravne škole. Zato, ...
[...]
Da li znate šta je je Evropski dan zaštite podataka? Koraci i objašnjenja, vrlo korisni i dostupni na hrvatskom jeziku, ...
[...]