Miloš Dimić rođen  1991. u Beogradu, gde trenutno živi i završava Pravni fakultet. Uporedo sa pohađanjem osnovne škole, završio je i školu engleskog jezika i književnosti. Završio je Dvanaestu beogradsku gimnaziju sa odličnim prosekom. Tokom gimnazijskih dana 2008/09, pobedio je na kvizu “Zdravo Evropo”.

Trenutno je apsolvent Pravnog fakulteta u Beogradu i alumnista Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose. Koautor je knjige “Pravna azbuka” koju je izdao Pravni fakultet. Kao član Kluba za UN Pravnog fakulteta u Beogradu učestvovao je na BIMUN-u 2015. godine kao delegat SAD u Savetu Bezbednosti Ujedinjenih Nacija na temu “Međunarodna bezbednost i klimatske promene”.

U oktobru 2016. godine završio je kurs iz nomotehnike na Pravnom fakultetu. Kurs je održan pod pokroviteljstvom Pravnog fakulteta u Beogradu i Narodne Skupštine Republike Srbije. Takođe, završio je Pravnu kliniku za medijaciju i po završetku fakulteta biće registrovan kao profesionalni medijator. Imao je odgovarajuće prakse kroz koju je prošao kao polaznik pravnih klinika za antikorupciju i prava izbeglica i azilanata. Govori engleski i francuski jezik.

Voli istoriju, pisanje i Crvenu zvezdu.


Miloš Dimić was born in Belgrade in 1991, where he lives and finishes Faculty of Law. Alongside his elementary education he finished  School of English language and literature. He finished  “XII Belgrade Gymansium” with excellent marks. During his high school education in 2008/09 he won the quiz “Hello Europe“.

At the moment he is senior undergraduate at Belgrade's Faculty of Law and alumni of Forum for Diplomacy and International Relations. He is co-author of the book “Legal alphabet” published by Faculty of Law. As a member of Faculty of Law – United Nations Club he participated in 2015. at BIMUN as delegate of USA on the subject “International Security and Climate change”.

In october 2016. he finished a course in Nomotechnic at Faculty of Law. Course is held by patronage of Belgrade’s Faculty of Law and National Assembly of Republic of Serbia. He also finished Legal clinic for mediation and after graduating he will be registered as a professional mediator. He had adequate trainings as attendee of legal clinics for anticorruption and refugee and asylum laws. Speaks English and French.

Loves history, writing and Red Star.

ČLANCI

Ombudsman beogradskog Univerziteta je 2011. načinio nacrt Povelje Univerziteta u Beogradu o studentski pravima i slobodama.[1]Tada se ispostavilo da u ...
[...]
Šta je ekološko pravo i koji je njegov teorijski okvir? Ideja o potrebi razvoja posebne pravne grane kojom bi složen ...
[...]
Postoje li razlike u shvatanju pojma svojine nekad i sad? Pravo svojine je stvarno pravo (na latinskom jeziku dominium ili ...
[...]
Ko je ombudsman? Ombudsman je osoba ili institucija koja je zadužena da predstavlja interese javnosti istražujući ili odgovarajući na pritužbe ...
[...]
Šta je medijacija? Medijacija je postupak alternativnog načina rešavanja sporova, u kome strane žele da sporni odnos reše mirnim putem ...
[...]