„The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science.“

Rođena 1994. godine u Lippstadt-u u Njemačkoj.  1997. godine sa porodicom dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Nakon završene gimnazije i razvijanja već postojećih afiniteta prema pisanju, jezicima i kreativnosti, odlučila se da upiše Ekonomski fakultet u Sarajevu koji je pohađala na engleskom jeziku, odabirući smjer Marketing Management. Ovim smjerom je uspjela da razvije svoje organizacione i liderske vještine u kombinaciji sa svojom kreativnom stranom. Pored završenog fakulteta, pohađa kurs za Project Managera, budući da smatra da je to jedna od ključnih sposobnosti za sve njene nadolazeće poslove. Pored fakultetskih aktivnosti, član je liberalnog udruženja, sa kojim posjećuje seminare na teme kao sto su „Pametni Gradovi“, „Privatizacija na Balkanu“ i slične, organizovani od strane „„Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit“.  Učestvovanjem na seminarima, imala je priliku da bude dio projekata koji su se bavili pomenutim temama. Tečno i aktivno priča engleski i njemački jezik. Redovno se informiše o inovacijama na tržištu i razvoju marketinškog svijeta, voli da piše o ljudskim pravima, ekonomskim trendovima i općenito svjetskoj ekonomskoj slici. Izražavanje kroz pisanje  smatra svojom svakodnevnicom, teži ka tome da inkorporira uzbuđenost modernog stvaranja i vrijednosti tradicionalnog stvaranja.

Born in 1994. in Lippstadt, Germany. In 1997., her family came to Bosnia and Herzegovina. After finishing Gymnasium and developing already existing affinities for writing, languages ​​and creativity, she decided to study at the Faculty of Economics in Sarajevo, a course which was completely in English, choosing Marketing Management. By choosing this course she has managed to develop her organizational and leadership skills in combination with her creative side. In addition to graduating, she is attending a Project Management course, considering that this is one of the key skills for all of her upcoming jobs. In addition to the faculty activities, she is a member of a liberal association, with whom she visits seminars on topics such as "Smart Cities", "Privatization in the Balkans" and similar, organized by the „Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit“. By participating in the seminars, she had the opportunity to be part of the projects that dealt with the above mentioned topics. She is fluent and active in English and German. She is regularly informed about market innovations and the development of the marketing world, she likes to write about human rights, economic trends, and generally the global economic image. Expression through writing is considered to be her everyday life, striving to incorporate the excitement of modern content and the value of traditional content.

TEKSTOVI NA BLOGU

Definicija uspjeha u karijeri je vrlo lična. Za nekoga to može biti titula koju ostvari u nekom trenutku, dok za ...
[...]
Za uspješnu komunikaciju između različitih odjela u kompanijama odgovoran je Human Resources (HR) tim, a da bi se uspješno komuniciralo ...
[...]
Svi su motivisani. Svaka osoba ima nešto što smatra pogonom za daljne aktivnosti. Nekada su to ciljevi u životu, nekada ...
[...]