VODIČ ZA STUDENTE – SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O ZAKUPU STANA

Posted on Posted in Pravni blog

Kako se bliži početak fakulteta, tako proporcionalno raste i potražnja za stanovima. Osim lokacije i samog izgleda stana, trebalo bi obratiti pažnju i na par ključnih stvari. Uloga Agencija za prodaju nepokretnosti Prilikom pretraživanja oglasa u potrazi za odgovarajućim stanom, prvo obratite pažnju da li stan oglašava Agencija ili sam vlasnk. Ovo iz razloga što […]

UNIVERZITETSKI OMBUDSMAN – ISKUSTVA NA PLANU REGULISANJA STUDENTSKIH PRAVA

Posted on Posted in Pravni blog

Ombudsman beogradskog Univerziteta je 2011. načinio nacrt Povelje Univerziteta u Beogradu o studentski pravima i slobodama.[1]Tada se ispostavilo da u Senatu Univerziteta u Beogradu postoje protivljenja usvajanju takvog akta. Tako da danas možemo reči da je postojala inicijalna ideja za rašavanje studentskih problema i regulisanje studentskih prava. Univerzitetski akti povodom ove tematike nisu brojni, ali […]

II DEO – Neformalno obrazovanje – Koji su koraci, sa aspekta prava, nephodni da bi se školovao/la u inostranstvu i na šta sve treba obratiti pažnju?

Posted on Posted in Pravni blog

U članku ,,I DEO – Neformalno obrazovanje van granica Republike Srbije’’[1]  bilo je reči, pre svega, o obrazovanju i o formama obrazovanja ( formalno, neformalno, informalno obrazovanje ) i to sa akcentom na neformalno obrazovanje. Razlog tome je činjenica da neformalno obrazovanje sve više izlazi iz senke što je u skladu sa tezom da : […]

ZAKON O BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOJ OPLODNJI

Posted on Posted in Pravni blog

Zakonom o biomedicinski potpomognutoj oplodnji se uređuje: način,postupak,uslovi i organizacija delatnosti biomedicinski potpomognutog oplođenja; vrste postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja; ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju; nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. Postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja sprovodi se u skladu sa savremenim standardima biomedicinske nauke u slučaju neplodnosti i postojanja medicinskih indikacija za očuvanje plodnosti. Omogućava spajanje […]

UGOVOR U KORIST TREĆEG LICA

Posted on Posted in Pravni blog

Pored toga što ugovor može proizvoditi dejstvo samo za ugovorne strane koje su učestvovale u njegovom zaključenju, on može biti ugovoren i u korist trećeg lica. Treće lice u tom ugovoru učestvuje sa vlastitim pravom potraživanja prema dužniku. Ono, dakle, neposredno može svoje pravo usmeriti i ostvariti ga u odnosu na ugovornu stranu iz ugovora, […]

UGOVOR O POVERLJIVOSTI – „NDA“

Posted on Posted in Pravni blog

Sve veća razvijenost delatnosti informacionih tehnologija na našem tržištu dovela je do učestalije primene tkzv. „en-di-ej“ ugovora. Izraz je preuzet iz engleskog jezika i predstavlja skraćenicu za Non-Disclosure-Agreement, što bi u našem jeziku označavalo neodavanje tajni ili obavezivanje na poverljivost i čuvanje podataka. Primena Ugovora o poverljivosti je dosta široka, pa se tako nemojte iznenaditi […]

NAPLATA POTRAŽIVANJA SUDSKIM PUTEM

Posted on Posted in Pravni blog

Potraživanje, kao pravni odnos između fizičkih i pravnih lica, kao uostalom i svaki drugi odnos između ljudi, treba prvenstveno da se zasniva na povjerenju, a zatim i na poštovanju svačijeg vremena i novca, uz visoku primjenu jednog od osnovnih načela obligacionog prava- Pacta sund servanda. (Dogovor je zakon za stranke.) Međutim, loši privredni tokovi i […]

BRAK SA STRANCEM

Posted on Posted in Pravni blog

U današnje vreme ni jednog trenutka se ne postavlja pitanje da li bismo mogli da stupimo u brak sa stranim državljaninom jer je ono jedno od osnovnih ljudskih prava zagarantovano čak i međunarodnim dokumentima od kojih su najvažnije Opšta deklaracija o pravima čoveka Ujedinjenih Nacija[1] iz 1948. godine u kojoj je propisano da punoletni muškarci […]

DA LI JE MOGUĆA ZLOUPOTREBA PORODIČNO-PRAVNOG INSTITUTA NASILJA U PORODICI?

Posted on Posted in Pravni blog

Jedan od novijih instituta porodičnog prava Republike Srbije je nasilje u porodici. Iako ne postoji u literaturi opšte prihvaćena definicija nasilja u porodici, najčešće se shvata kao bilo koji oblik nasilja između sadašnjih ili nekadašnjih partnera u intimnim relacijama, bez obzira na to gdje i kada se desilo nasilje. [1] Porodičnim zakonom je određeno nasilje […]