LAW & MEDIA
Dušica Birovljević, Master of Laws

Dušica Birovljević, Master of Laws

MANAGEMENT TEAM

Master prava u oblasti lokalne samouprave, bavi se i socijalnom inovacijom i inovacijom radnih mesta.

Od Aprila 2013.godine, na čelu je Nomcentra, organizacije civilnog društva gde kreira projekte za mlade sa ciljem da edukacija bude svima dostupna, bez obzira na finansijske mogučnosti. Njeni najznačajniji projekti su “Innovation…that’s it!”, koji pruža mladima priliku da publikuju istraživačke radove, kao i “My Handmade book” koji pomaže mladima u publikovanju prvih samostalnih knjiga, uz kombinaciju pisanja i IT veština. Takođe, pokrenula je projekat “Zašto plagijat kad može original?! Budi original!” koji se manifestuje kroz edukativne radionice za pisanje radova sa fokusom na zaštitu autorskih prava.

Projektni menadžer i kreator projekata u Nomcentru, koji se realizuju uz finansijsku podršku iz budžeta Grada Beograda, Sekretarijata za socijalnu zaštitu i Sekretarijata za saobraćaj. Po prvi put u 2015.godini započela rad na mobilnoj aplikaciji u okviru projekta koji se sprovodi za Sekretarijat za saobraćaj, Gradske uprave grada Beograda. U 2016.godini, započela rad na projektu iz oblasti bezbednosti saobraćaja sa fokusom na kulturu.

Od 2013  Ambasador Evropske nagrade mladih iz Austrije (European youth award), sudija, akademski lider. Od 2015.godine i član upravnog odbora Ambasadora. Evrospka nagrada mladih se održava uz podršku Generalnog Sekretara Saveta Evrope Mr. Thorbjørn Jagland-a, i pod pokroviteljstvom Evropskog Parlamenta, UNESCO-a i UNIDO-a.

U avgustu 2014.godine, izabrana za stručnog člana Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i akcionog plana za njeno sprovođenje, pri Ministarstvu omladine i sporta, Srbija.

Dušica je u 2014.godini održala predavanja na Letnjoj školi ekonomije u Beogradu pri Institutu ekonomskih nauka na temu “Budi original, naučni rad u funkciji kreiranja novih radnih mesta”, kao i u Novom Sadu (Rektorat Univerziteta) na poziv Studentske Asocijacije Univerziteta u Novom Sadu, na temu „Administrativna pismenost – obuka korespondencije i pisanja stručnih i naučnih radova” u okviru projekta „Preventivni talas“ koji se sprovodi uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, kao i predavanje u oblasti zaštite životne sredine sa ciljem promocije socijalne inovacije pod nazivom: „Novi HORIZONT životne sredine, #etika, #religija, #socijalnaInovacija, #Europa2020, #Hoziron2020“.

U februaru 2015. angažovana kao istraživač i pomoc ključnom eskpertu za pravna i institucionalna pitanja u projektu koji se odnosi na upravljanje vodnim slivom reke Drine – “Support to Water Resources Management in the Drina River Basin“.

U decembru 2015.godine, održala predavanja u oblasti projektnog menadžmenta, na Univerzitetu u Novom Sadu, u organizaciji Studentske asocijacije Filozofskog fakulteta, pod nazivom: „Kreiranje projekata i menadžment poslovanja – Plan B“. Edukativna radionica i predavanja priređeni su u okviru projekta „Preventivni talas“, koji su namenjeni studentima svih nivoa studija, koja se sprovodi uz finansijsku podršku Grada Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodina.

U maju 2016. godine, bila govornik u Evropskom parlamentu, u okviru EYE & YO!Fest-a, u Strazburu, gde je sa ostalim kolegama Ambasadorima Evropske nagrade mladih učesvovala u edukativnim sesijama na temu Innovation or Stagnation. 

Ranije, od 2010.godine, bila član Advokatske komore Beograda i angažovana u advokatskoj kancelariji u Beogradu za poslove radnog prava, javnih nabavki i urbanizma. 2012.godine, dobila je “Sakura stipedniju” koju dodeljuju Ambasada Japana i kompanija Japan Tobacco International (JTI) kao istraživač za najbolji istraživački rad na temu Japana, u oblasti upravljanja otpadom i inovativnim rešenjem za deponije. Prvo poslovno iskustvo imala je odmah nakon srednje škole u oblasti  radnog prava i radnih odnosa. Bavila se i istraživačkim radom kroz pisanje stručnih komentara Zakona sa primerima i objašnjenjima iz prakse. Dušica se takođe oprobala i na kratko kao autor i voditelj TV emisije koja se bavila pronalaženjem inovativnih rešenja u oblasti urbanizma i prometa nepokretnostima.

Hobi su joj dizajn, mediji, internet i mobilne aplikacije, tako se od 2015.godine bavi izradom internet prezentacija i dizajnom.


I have a Master degree in Law, in the area of local government, I also work in areas of social innovation and workplace innovation.

Since April 2013 I am a Head of Nomcenter, an NGO, and engaged with projects for youth aimed to make education accessible to all, regardless of financial capabilities. My most important projects are „Innovation…that’s it“, that gives youth the opportunity to publish their research papers, „My Handmade book“ and „Why plagiarism when it can be original“ in which I conduct educational workshops for paper writing with focus on copyrights.

Further on, I am a project manager for Projects at Nomcenter, funded by the City Government of Belgrade, Secretariat of social protection and Secretariat of transportation. For the first time in 2015, I started to work on mobile apps in the project for Secretariat of transportation, City Government of Belgrade. From 2016 I have started to work on project in the area of traffic safety with focus on culture.

Since 2013 I am the Ambassador, Academic leader, Juror and Member of a Board of Ambassadors (EYA) from Austria, and since 2015 also a Member of the board of Ambassadors. The European youth award is conducted under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe, Mr. Thorbjørn Jagland, and the patronage of the European Parliament, UNESCO and UNIDO.

In 2014 I was elected a member of the expert working group for drafting the National Youth Strategy for the period from 2015 to 2025 and the Action plan for its implementation in the Ministry of youth and sport, Serbia.

In 2014 I held a lecture at Economy Summer School Belgrade at the Institute of economy titled “Be original, scientific work for creating new working positions”. Similarly, in Novi Sad (University Council) thanks to the invitation of Student Association of University of Novi Sad a lecture titled “Administrative literacy – correspondence and writing scientific papers training” was held within the project “Prevention wave” supported by the county Secretariat of sport and youth. Lastly, I also held a lecture on environment protection in order to promote social innovation under the title “New Horizon of the environment #ethics, #religion, #social innovation, #Europe2020, #Horizon2020“.

In February 2015 I was engaged as urban law research and help to a key expert in law and institutional questions in a Project for controlling the river flow of Drina – “Support to Water Resources Management in the Drina River Basin“.

In December 2015 I held a lecture in area of project management at the University of Novi Sad, organized by the Student Association of the Faculty of Philosophy, called “Creating projects and managing business – Plan B”. It is and educative workshop and lecture organized within the project ‘Prevention wave” and for students at all university levels and supported by the City of Novi Sad, county Secretariat of sport and youth in Vojvodina.

In May 2016 I was a guest speaker at European Parliament, within EYE & YO!Fest, in Strasbourg, where I took part together with fellow Ambassadors of European Youth Award in educational sessions on Innovation or Stagnation.

Earlier, from 2010 I was a member of the Bar Association of Belgrade, and a part-time consultant for public procurements, labour law and urban law at a law office in Belgrade. In 2012 I received the “Sakura scholarship” as a researcher for the best research paper on the subject of Japan, dealing with waste management and innovative solutions for landfills. My first work was mainly focused on labour matters after high school. I was also an editor and host of a TV show.

My hobbies include design, media, internet and mobile applications, so, from 2015 I work on website presentation and design.

Check Skills

Legal Writing